آنالیز محصولات

آنالیز شیمیایی

آنالیز شیمیایی صمغ‎های عرضه شده توسط این مجموعه در جداول زیر قابل مشاهده است:

صمغ خام دانه ریحان

ترکیب شیمیاییمقدار (درصد وزنی/وزنی)
رطوبت (آون 105 درجه سانتی‎گراد)5 - 4
پروتئین (با ضریب 6/25)5 - 3
چربی2 - 1
کربوهیدرات کل (با اختلاف)85 - 77
خاکستر11 - 7

پودر صمغ فارسی (زدو، صمغ بادام کوهی)

ترکیب شیمیاییمقدار (درصد وزنی/وزنی)
رطوبت (آون 105 درجه سانتی‎گراد)6
پروتئین (با ضریب 6/25)0.49
چربی2.5
کربوهیدرات کل (با اختلاف)88.31
خاکستر2.7

صمغ خام دانه شاهی

ترکیب شیمیاییمقدار (درصد وزنی/وزنی)
رطوبت (آون 105 درجه سانتی‎گراد)5 - 3
پروتئین (با ضریب 6/25)8 - 4
چربی4 - 2
کربوهیدرات کل (با اختلاف)75 - 65
خاکستر18 - 16

صمغ خام دانه مرو

ترکیب شیمیاییمقدار (درصد وزنی/وزنی)
رطوبت (آون 105 درجه سانتی‎گراد)4 - 2
پروتئین (با ضریب 6/25)12 - 10
چربی4 - 2
کربوهیدرات کل (با اختلاف)76 - 68
خاکستر12 - 10

صمغ خام دانه قدومه شهری

ترکیب شیمیاییمقدار (درصد وزنی/وزنی)
رطوبت (آون 105 درجه سانتی‎گراد)5 - 3
پروتئین (با ضریب 6/25)5 - 3
چربی4 - 2
کربوهیدرات کل (با اختلاف)78 - 70
خاکستر16 - 14

صمغ خام دانه قدومه شیرازی

ترکیب شیمیاییمقدار (درصد وزنی/وزنی)
رطوبت (آون 105 درجه سانتی‎گراد)5 - 4
پروتئین (با ضریب 6/25)3 - 1
چربی3 - 2
کربوهیدرات کل (با اختلاف)88 - 82
خاکستر7 - 5