لینک‎های مفید

 

اطلاعات مفید در مورد جلبک‎های دریایی
http://www.seaweed.ie

انجمن تولیدکنندگان امولسیفایرهای غذایی اروپا (EFEMA)
http://www.emulsifiers.org

انجمن صنایع نشاسته اروپا
http://www.aaf-eu.org

انجمن صنفی و صنعتی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن، ایران
http://www.issia.ir/mainPage.aspx

پتنت‎های بین المللی
http://www.freepatentsonline.com

مجله  Food Hydrocolloids
https://www.journals.elsevier.com/food-hydrocolloids

مرکز اطلاعات هیدروکلوئید (بازار صنعتی)، IMR International
http://www.hydrocolloid.com