صنعت نساجی

کاربرد هیدروکلوئیدها در صنعت نساجیکاربرد هیدروکلوئیدها در صنعت نساجی
مصرف در: پنبه، ابریشم، ریون، کنف، آهار نخ پشم، الیاف مصنوعی، چاپ فرش و غیره.
دلیل مصرف: آهاردهی و تغلیظ خمیر چاپ، افزایش مقاومت نخ بافت به‎گونه‎ای که پاره‎گی آنرا کاهش داده و غبارزایی دستگاه آهارزنی را کم می‎نماید، عامل پراکنده‎ساز و غلظت‎دهنده رنگدانه‎ها در چاپ پارچه.