صنایع کاغذ

94329_highres
کاربرد هیدروکلوئیدها در صنعت کاغذ
مصرف در: کاغذ مقوایی، کاغذهای بسته‎بندی، کاغذهای صنایع دستی، کاغذ عکاسی، فیلتر‎های کاغذی و غیره.
دلیل مصرف: افزایش نگهداری نرمه‎ها و الیاف ریز، افزایش مقاومت خشک و تر، عامل لخته‎سازی و آهاردهی، عامل آبگیری، بهبود شکل‎گیری ورق و کاهش تخلخل، بهبود پرداخت کاغذ.