داروسازی

کاربرد هیدروکلوئیدها در داروسازی و پزشکی
کاربرد هیدروکلوئیدها در داروسازی/ پزشکی
مصرف در: قرص‎ها، ملین‎ها، داروهای ویتامینی، شربت‎ها، داروهای فیبری.
دلیل مصرف: پیونددهنده اجزای دارویی، عامل فروپاشی در تهیه قرص، مصرف در ملین‎ها با هدف افزایش زمان عبور روده‎ای و افزایش مدفوع، عامل تعلیق‎کننده مناسب در داروهای ضد التهابی و غیره، عامل کاهنده گلوکز و چربی خون.
.